info@granidesign-culot.be

052 / 31 00 12

Ma – Don: 9u – 12u & 13u30 – 18u | Vrij: 9u – 12u & 13u30 – 17u

Zaterdagvoormiddag: Op afspraak

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (maart 2022)

1. Toepassing

De rechtsverhouding tussen de Besloten Vennootschap GRANIDESIGN CULOT, ingeschreven in het KBO- en BTW-register onder het nummer BE0479.148.722, met maatschappelijke zetel te 1840 LONDERZEEL, Neringstraat 4, tel. +32(0) 52 31 00 12, e-mail lesly@granidesign-culot.be, URL www.granisdesign-culot.be, IBAN BE39 0013 8893 5219, (hierna ‘CULOT’) en de klant (hierna ‘Klant’), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’). Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen CULOT en de Klant en worden geacht te zijn aanvaard door de Klant door uitdrukkelijke aanvaarding ervan via e-mail aan lesly@granidesign-culot.be, dan wel door ondertekening  van een offerte, ofwel, bij gebreke aan bezwaar binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 7 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door CULOT. De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van CULOT.

CULOT behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen of aan te vullen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, is hij gerechtigd om binnen de zeven kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen en dit bij aangetekend schrijven gericht aan CULOT.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van CULOT. Alle offertes/prijsopgaven vanwege CULOT zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft, en vervallen na 30 dagen. De offerte is gebaseerd op de informatie waarover CULOT tot dan toe beschikt vanwege de potentiële klant. 

Alleen de werken die uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte, zijn inbegrepen in de opdracht. Alle wijzigingen en bijkomende prestaties – om welke reden dan ook – vallen buiten de oorspronkelijke opdracht en worden bijkomend aangerekend.

De overeenkomst tussen CULOT en de Klant komt slechts tot stand na ondertekening van de offerte (desgevallend digitaal) of aparte overeenkomst (bv. aanbod en aanvaarding per e-mail). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat digitale berichten niet in de spamfolder terechtkomen.

3. Prijzen 

De toepasselijke prijzen zijn deze die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen CULOT en de Klant, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van de Klant zijn.

Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers voor de leverings- of installatiedatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst zonder dat de Klant op basis hiervan de beëindiging van de overeenkomst kan vorderen.

4. Facturatie

Voor het te betalen bedrag vermeld in de overeenkomst ontvangt de Klant een factuur na uitvoering van de opdracht, onverminderd het recht van CULOT om één of meerdere voorschotfacturen ter betaling aan te bieden. 

Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de (voorschot)facturen betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum of, bij ophaling door de Klant, uiterlijk op het moment van de ophaling.

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 250 euro. 

In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van CULOT te voldoen, behoudt CULOT zich het recht voor de verdere uitvoering van de prestaties op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. In ieder geval is de Klant alle bedragen verschuldigd voor de door CULOT verrichte prestaties en uitgaven. Elke niet-betaling van een factuur voor de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door CULOT expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan CULOT te worden gericht (zie coördinaten art. 1).

5. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

De geleverde producten blijven eigendom van CULOT tot de integrale betaling (hoofdsom, kosten en interesten) ervan door de Klant. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de Klant op het moment van de levering van het goed.

6. Levering van de goederen en uitvoering van de werken 

De door CULOT vooropgestelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een indicatief karakter. In geen geval zal de Klant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangegeven termijnen. 

CULOT is gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden door toedoen van de Klant en/of van zijn aangestelde(n), en dit onverminderd de verplichting tot betaling door de Klant van de tot op dat ogenblik verrichte prestaties en gemaakte kosten. Indien de wijziging van de planning en/of de verlenging van de uitvoeringstermijn bijkomende prestaties en kosten noodzaken vanwege CULOT, is de Klant gehouden deze te vergoeden. 

De Klant is gehouden steeds de toegang te verzekeren tot de plaats (gebouw, werf) waar de levering en/of werken dienen te gebeuren, en de nodige maatregelen te nemen opdat CULOT kan (verder)werken in de meest optimale omstandigheden. Toegang tot gebruik van elektriciteit en water wordt door de Klant voorzien.

7. Overmacht 

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken uitvoerende personen, ziekte, ongeval of overlijden van een naaste, uitzonderlijke weersomstandigheden, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden van de overmacht. 

Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan drie maanden. In dat geval is de Klant gehouden CULOT te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de reeds gemaakte kosten zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is.  

8. Waarborgen en Aansprakelijkheid

De Klant erkent dat de door CULOT verkochte materialen natuurproducten zijn. Natuurlijke gebreken, kleurverschillen, etc. zijn dan ook inherent en geven geen aanleiding tot schadevergoeding. De aan de Klant getoonde/bezorgde stalen dienen enkel als  aanduiding. 

De Klant controleert onmiddellijk bij ontvangst van de goederen of deze conform de bestelling werden geleverd en of er zichtbare beschadigingen tekortkomingen zijn. Klachten of bezwaren nopens gedane leveringen en/of prestaties, dienen gedaan per aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na levering of plaatsing, zoniet worden zij als laattijdig en dus onbestaande beschouwd (zie coördinaten art. 1). 

Onverminderd het voorgaande, is ten aanzien van de Klant-consument CULOT aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 2 jaar na de levering van de goederen en voor zover de Klant-consument CULOT van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte brengt (per aangetekend schrijven) binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar na de levering van de goederen mag verstrijken. 

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door CULOT krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van CULOT beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

De Klant garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. CULOT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

CULOT is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant noch is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde (zoals, niet limitatief, onderhoud of gebruik anders dan aangeraden door CULOT of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard; het niet (laten) uitvoeren van herstellingen/aanpassingen zoals aangeraden door CULOT om verdere schade te voorkomen), ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. 

CULOT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, incl. ev. kleine beschadigingen die gelet op de aard van de werken en/of de staat en ouderdom van het pand waar de werken dienen te worden uitgevoerd, onvermijdelijk zijn ongeacht de zorgvuldigheid die CULOT daarbij in acht neemt (bv. pleisterwerk bij boring, kleine schade bij afvoer materiaal, etc.).

Indien de aansprakelijkheid van CULOT wordt weerhouden, is deze er hoogstens toe gehouden de gebreken te verhelpen dan wel de prijs van de opdracht terug te betalen.

9. Privacy  (zie ook de Privacy policy van CULOT gepubliceerd op de website)

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verzamelt en verwerkt CULOT de persoonsgegevens van de Klant voor zijn klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CULOT verbonden zijn. CULOT garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.  

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (oa. boekhouding).  De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft hij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Daartoe dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te richten aan CULOT. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden doorgegeven.

10. Nietigheden en verval van recht 

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie houdt geenszins een afstand van recht in.

11. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Belgische recht. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig).