info@granidesign-culot.be

052 / 31 00 12

Ma – Don: 9u – 12u & 13u30 – 18u | Vrij: 9u – 12u & 13u30 – 17u

Zaterdagvoormiddag: Op afspraak

Privacyverklaring GRANIDESIGN – CULOT  (maart 2022)

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de Besloten Vennootschap GRANIDESIGN CULOT, ingeschreven in het KBO- en BTW-register onder het nummer BE0479.148.722, met maatschappelijke zetel te 1840 LONDERZEEL, Neringstraat 4, tel. +32(0) 52 31 00 12, e-mail lesly@granidesign-culot.be, URL www.granidesign-culot.be, (hierna genoemd CULOT).

De Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. 

Lees deze Privacyverklaring dus aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

De Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die de dienstverlener verzamelt, alsook de wijze waarop De Dienstverlener deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. 

Tenzij anders vermeld, is CULOT de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met de Algemene Voorwaarden van CULOT, de Disclaimer en het Cookiebeleid.

1. Persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij een vraag om informatie, een aanvraag via de website of in het kader van een samenwerking die we aangaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Meer bepaald kunnen we dus de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, accountgegevens, gegevens van medewerkers en informatie i.v.m. facturatie- of betalingsgegevens. 

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens (zie ook Cookiebeleid).

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen (o.m. Google Analytics), zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms zoals LinkedIn, Instagram en Facebook, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag 

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. 

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. CULOT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade en evenmin voor gederfde winsten, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server. 

Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan met servers buiten de Europese Unie, gebeurt de verwerking conform het EU-U.S. Privacy Shield Framework. 

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers, die gelijkaardig is aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals onderaannemers, websitebeheer en -hosting, verwerking van facturatie- en betalingsgegevens, tijdsregistratie, e-mailcommunicatie. 

We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens dus gedeeld met deze (onder)aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van CULOT.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

4. Verwerkingsdoeleinden

De in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden van onze producten en diensten, het beheer en de afhandeling van uw bestelling of in het kader van onze samenwerking (facturatie, betaling en ev. tijdsregistratie).

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot onze website; om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, aanbodaanpassingen etc.; om de nodige beveiliging bieden; en in het kader van het beslechten van geschillen. We kunnen de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren voor marketing- en advertentiedoeleinden. 

5. Rechtsgronden 

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) en, desgevallend, het EU-VS Privacy schild. Bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren via het contactformulier, om onze diensten en producten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat bij registratie wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven. 

6. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoel, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard zolang als noodzakelijk en maximaal 15 jaar, opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

De gegevens die worden verwerkt met het oog op direct marketing worden maximaal 48 maanden bewaard. 

7. Rechten en klachten van de gebruiker 

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. 

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan lesly@granidesign-culot.be. 

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht, eveneens via mail aan lesly@granidesign-culot.be.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

8. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers te integreren. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

9. Contact 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij lesly@granidesign-culot.be.